Новините с коментар в реално време

Бойко Борисов смята, че ДПС и ДБ на Христо Иванов играят като скачени съдове 

“Много внимателно наблюдавам процесите през тази седмица и забелязвам колко...

Новините с коментар в реално време

Ексклузивно:

Бойко Борисов смята, че ДПС и ДБ на Христо Иванов играят като скачени съдове 

“Много внимателно наблюдавам процесите през тази седмица и забелязвам колко...

Христо Иванов нарече Пеевски “пачавра” и призна, че готвят с Прокопиев свой главен прокурор!

Очевидно много болезнено преживява идеята, че стоте процента контрол,...
НачалоБългарияКабеларката на Валери Симеонов е осъдена за пиратско излъчване на "Нешнъл...

Кабеларката на Валери Симеонов е осъдена за пиратско излъчване на „Нешнъл Джеографик“

 

Кабеларката на Валери Симеонов е осъдена за пиратско излъчване на  "Нешнъл Джеографик". Осъдителното решение е № 132 от 21.01.2015 г. по н. д. № 2197 / 2014 г. на XIV състав на Административен съд – Бургас. Оказва се, че съдия Галина Радикова не е цепила басма на кабеларката и ѝ наложила глоба от 2000 лева.

Припомняме, че през изминалата година бяха ударени доста от кабелните оператори с мотив, че извършват пиратско излъчване на програми. В Бургас основния конкурент на кабеларката Скат бе ударен също от акцията. Кабеларката Скат обаче, странно защо бе подмината при тази акция. Ето и  осъдителното решение на съда:

Решение № 132 от 21.01.2015 г. по н. д. № 2197 / 2014 г. на XIV състав на Административен съд – Бургас
Чл. 72, т. 4 ЗАПСП
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова

ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА АТАНАСКА АТАНАСОВА

СЕКРЕТАР: Г.Ф.

ПРОКУРОР: Тони Петрова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова касационно административно дело номер 2197 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН.Образувано е по касационна жалба на заместник – министъра на културата, подадена чрез процесуален представител, против Решение № 1552/30.09.2014г., постановено по административно- наказателно дело № 2987/2014г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 3856/27.05.2014 година на заместник-министъра на културата, с което на "Скат ТВ"ООД, с ЕИК по Булстат 102663917, със седалище и адрес на управление – ***, представлявано от В. С. С., на основание чл.97, ал.1, т.6, пр.3, алтернатива последна от Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/, е наложена имуществена санкция в размер на 8000.00 лева, във връзка с препредаването на телевизионна програма "Нешънъл Джиографик", в нарушение на чл.91, ал.1, т.1, предл.второ във връзка с чл.72, т.4 ЗАПСП.Касаторът, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, поддържа сезиращата съда жалба и счита, че решението на районния съд е неправилно, постановено в нарушение на материалния закон. Моли съда да отмени оспореното решение и вместо него да постанови друго, с което да потвърди наказателно постановление № 3856/27.05.2014 година на заместник-министъра на културата.Ответникът по касационната жалба – "Скат ТВ"ООД, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата и моли да се остави в сила решението на районния съд.Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба, а решението на Районен съд -Бургас като правилно и законосъобразно да се остави в сила.Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.Разгледана по същество, в пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХIV-ти състав, намира за основателна по следните съображения:Районен съд -Бургас, с Решение № 1552/30.09.2014г., постановено по административно- наказателно дело № 2987/2014г. по описа на съда е отменил наказателно постановление № 3856/27.05.2014 година на заместник-министъра на културата, с което на "Скат ТВ"ООД, с ЕИК по Булстат 102663917, на основание чл.97, ал.1, т.6, пр.3, алтернатива последна ЗАПСП, е наложена имуществена санкция в размер на 8000.00 лева, във връзка с препредаването на телевизионна програма "Нешънъл Джиографик", в нарушение на чл.91, ал.1, т.1, предл.второ във връзка с чл.72, т.4 ЗАПСП.За да постанови оспореното решение, съдът е приел, че в случая не е изпълнена процедурата за съставяне на АУАН при условията на чл.40, ал.2 ЗАНН. Обосновал е извод, че не е доказано по несъмнен начин по делото, че при извършването на проверката е било налице такова едновременно и непроменено приемане и предаване, изцяло и без никакви изменения на посочената в АУАН и в наказателното постановление телевизионна програма, тъй като не е била извършена проверка в абонат на кабелната телевизия и едновременно насрещна проверка в абонатната станция на "Скат ТВ"ООД.Санкцията е наложена на "Скат ТВ"ООД за това, че на 16.10.2013г. в гр.Бургас, ул."Васил Априлов" №24 в бирария "Куцата медуза" дружеството препредавало по кабел по собствената си електронно съобщителна мрежа телевизионната програма "Нешънъл Джеографик" без необходимото по закон разрешение на организацията – носител на права, предвидено в чл.91, ал.1, т.1, предложение второ във връзка с чл.72, т.4 ЗАПСП. За така констатираното е съставен АУАН № 3856/15.01.2014г., а въз основа на който е издадено обжалваното пред районния съд наказателно постановление.Основните възражения на касатора са, че във връзка с констатираното при проверката и по повод установяване на нарушението до представляващия "Скат ТВ"ООД са изпратени две покани по пощата и още една, изпратена от служебната електронна поща на актосъставителя до електронната поща на управителя на дружеството, в която изрично е посочено, че ако не представи исканите документи, следва да счита писмото за покана за съставяне на АУАН по ЗАПСП. Твърди се също, че от свидетелските показания е видно, че проверката е извършена на телевизионен приемник, включен като крайна точка към централната разпределителан мрежа на "Скат ТВ"ООД, посредством цифров приемник с надпис "Скат" и включена декодираща карта с № 238828 с лого на "Скат ТВ".Така постановеното решение е валидно, допустимо, но неправилно.Настоящият касационен състав не споделя мотивите на районния съд, че с писмото, изпратено до електронната поща на управителя на "Скат ТВ"ООД, последният не е поканен да присъства при съставяне на АУАН. Напротив в писмото изрично се сочи, че в случай, че не се представят документите, изискани от контролния орган за уредени права за препредаване на програмата "Нешънъл Джеографик" в цифров пакет от "Скат ТВ" ООД към 16.10.2013г., то дружеството следва да го счита за покана за съставяне на АУАН. Тъй като в писмото е обяснено, във връзка с препредаването на коя точно програма са изискани документите, не може да се приеме, че представителят на дружеството не е бил запознат за кое констатирано нарушение ще му се съставя АУАН.На следващо място, неправилно районният съд е приел, че не е доказано по несъмнен начин препредаването на програмата по смисъла на §1, т.17 от ДР на Закона за радиото и телевизията/ЗРТ/, а именно не била извършена проверка в абонат на кабелната телевизия и едновременно насрещна проверка в абонатната станция на дружеството – жалбоподател. Легалното определението на понятието препредаване в §1, т.17 ДР ЗРТ има предвид извършването на едновременно и непроменено приемане и предаване, изцяло и без никакви изменения на телевизионната програма от дружеството, неин разпространител, а не едновременно предаване на програмата от негова страна и приемането й от крайния абонат. Обратното би лишило от смисъл понятието препредаване и би означавало, че е налице предаване на програмата от дружеството- разпространител и приемането на телевизионната програма от абоната на кабелната телевизия. Ето защо, не е било необходимо едновременното извършване на проверка в абоната на "Скат ТВ"ООД и насрещна проверка в абонатната станция на дружеството – жалбоподател. От значение в случая е, че както в хода на административнонаказателното производство, така и в хода на оспорване на наказателното постановление пред първоинстанционния съд, е установен по безспорен начин релевантния за спора факт, а именно, че "Скат ТВ"ООД е препредавало телевизионна програма за приемане от широка аудитория, без необходимото по закон разрешение за това на организацията, носител на правата. Това е констатирано именно при проверка на абонат на "Скат ТВ"ООД – бирария "Куцата медуза", находяща се в гр.Бургас, в хода на която, в салона за посетители на заведението, на монтиран монитор, включен като крайна точка към централната разпределителна мрежа на "Скат ТВ"ООД, посредством цифров приемник с надпис "Скат" и включена декодираща карта с лого на "Скат ТВ" е препредавана телевизионна програма "Нешнъл Джеографик". Констатациите от проверката, са обективирани в представения по делото констативен протокол и се потвърждават от показанията на свидетеля Петров, който я е извършил.Съгласно разпоредбата на чл.91, ал.1, т.1, предл.второ ЗАПСП, радио и телевизионната организация, която е осъществила първоначалното излъчване или предаване на собствена програма, има изключително право да разрешава срещу заплащане преизлъчването по безжичен път или препредаването по електронни съобщителни мрежи на програмата. Съгласно чл.72, т.4 ЗАПСП радио- и телевизионните организации имат върху своите програми права, сходни на авторското.По делото не е спорен факта, че към момента на проверката "Скат ТВ"ООД не е имало отстъпени права за препредаване на горепосочената телевизионна програма, необходимо съгласно чл.91, ал.1, т.1, предл.второ ЗАПСП. Препредавайки ги без разрешение от носителя на съответните права върху тях, дружеството е осъществило състава на административно нарушение по чл.97, ал.1, т.6, пр.3, алт.последна ЗАПСП. Съгласно цитираната разпоредба, който в нарушение на разпоредбите на същия закон излъчва по безжичен път, предава или препредава по кабел произведения, изпълнения, звукозаписи, записи на филми или други аудио-визуални произведения или радио- или телевизионни програми, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 2000.00 до 10 000.00 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание, и предметът на нарушението, независимо чия собственост е, се отнема в полза на държавата и се предава за унищожаване на органите на Министерството на вътрешните работи. За това нарушение отговорността на "Скат ТВ"ООД правилно е ангажирана на посоченото правно основание.Съдът, обаче, намира, че административнонаказващият орган не е изложил съображения, мотивирали го да наложи имуществената санкция в размер на 8000.00 лева. При липса на данни в административнонаказателната преписка за наличие на отегчаващи обстоятелства, настоящият касационен състав намира, че размерът на имуществената санкция следва да бъде намален до предвидения в закона минимален размер – 2000.00 лева.Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл.2 АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. II-ро ЗАНН Административен съд – Бургас, ХIV – ти състав,

Р Е Ш И :ОТМЕНЯ Решение № 1552/30.09.2014г., постановено по административно- наказателно дело № 2987/2014г. по описа на Районен съд – Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВАИЗМЕНЯ наказателно постановление № 3856/27.05.2014 година на заместник-министъра на културата, с което на"Скат ТВ"ООД, с ЕИК по Булстат 102663917, на основание чл.97, ал.1, т.6, пр.3 ЗАПСП, е наложена имуществена санкция в размер на 8000.00 лева, във връзка с препредаването на телевизионна програма "National Geographic" в нарушение на чл.91, ал.1, т.1, предл.второ във връзка с чл.72, т.4 ЗАПСП, като намалява размера на имуществената санкция от 8000.00 лева на 2000.00 лева.  Решението е окончателно.
 

За да следите новините и коментарите в реално време

spot_img

Последни

Бойко Борисов смята, че ДПС и ДБ на Христо Иванов играят като скачени съдове 

“Много внимателно наблюдавам процесите през тази седмица и забелязвам колко...

Христо Иванов нарече Пеевски “пачавра” и призна, че готвят с Прокопиев свой главен прокурор!

Очевидно много болезнено преживява идеята, че стоте процента контрол,...

Христо Шопов заплашил с убийство комшийката Патриция! Имал законно оръжие! Подробности от екшъна

Жената, която твърди, че е нападната от актьора, е...

Пеевски нарече Христо Иванов куртизанка и обвини шефа му (Прокопиев), че иска да овладее държавата!

Пеевски излезе с втора порция днес срещу Христо Иванов...

Не пропускай

Бойко Борисов смята, че ДПС и ДБ на Христо Иванов играят като скачени съдове 

“Много внимателно наблюдавам процесите през тази седмица и забелязвам колко...

Христо Иванов нарече Пеевски “пачавра” и призна, че готвят с Прокопиев свой главен прокурор!

Очевидно много болезнено преживява идеята, че стоте процента контрол,...

Христо Шопов заплашил с убийство комшийката Патриция! Имал законно оръжие! Подробности от екшъна

Жената, която твърди, че е нападната от актьора, е...

Пеевски нарече Христо Иванов куртизанка и обвини шефа му (Прокопиев), че иска да овладее държавата!

Пеевски излезе с втора порция днес срещу Христо Иванов...

Христо Иванов шокиран: Пеевски се опитва да ни събори правителството с ГЕРБ

Може ли Пеевски да събори паянтовата кочина на Сглобката...

ИЗВЪНРЕДНО! Арестуваха световноизвестния български актьор Христо Шопов за зловещо престъпление!

Задържаха актьора Христо Шопов, потвърдиха от МВР. Причината -...

Прочетете още

Бойко Борисов смята, че ДПС и ДБ на Христо Иванов играят като скачени съдове 

“Много внимателно наблюдавам процесите през тази седмица и забелязвам колко майсторски колегите лидери на другите партии играят своята политическа игра. ДПС имат утре конгрес за избор на...

Христо Иванов нарече Пеевски “пачавра” и призна, че готвят с Прокопиев свой главен прокурор!

Очевидно много болезнено преживява идеята, че стоте процента контрол, който досега е свикнал да смята, че му се дължат, вече не могат да продължат...

Христо Шопов заплашил с убийство комшийката Патриция! Имал законно оръжие! Подробности от екшъна

Жената, която твърди, че е нападната от актьора, е от Люксембург и се казва Патриция. По думите ѝ съпругата на Шопов спряла колата си,...
Verified by MonsterInsights