Новините с коментар в реално време

САЩ няма да изпратят нито един американски войник да се сражава в Украйна!

САЩ няма да изпратят войници да се сражават в...

Новините с коментар в реално време

Ексклузивно:

САЩ няма да изпратят нито един американски войник да се сражава в Украйна!

САЩ няма да изпратят войници да се сражават в...

Русия цели да дестабилизира Украйна и да наложи удобно за преговори правителство в Киев

На картата е фиксирано разпределението на субсидиите по региони...
НачалоБългарияКакво решава правителството днес?

Какво решава правителството днес?

Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет ще проведат чрез видеоконферентна връзка от 10 часа днес редовно правителствено заседание. 

Министерският съвет ще заседава при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА АНГЕЛ ДИМИТРОВ С ОРДЕН „СТАРА ПЛАНИНА“ ПЪРВА СТЕПЕН.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ИНДУСТРИ­АЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИ­СИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМА­РА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА НАЦИО­НАЛНО РАВНИЩЕ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА „ПОДКРЕПА“ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕ­ЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СЪЮЗА ЗА СТОПАНСКА ИНИ­ЦИАТИВА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА РАБОТО­ДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГА­НИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА НЕПРИЗНАВАНЕ НА БЪЛГАРСКА РАБОТОДАТЕЛ­СКА АСОЦИАЦИЯ ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ „БРАИТ" ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛ­НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

10. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕ­ТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2021 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИ­ЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА „ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНС­ТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ" ЕАД.

Внася: министърът на финансите

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИЗПЪЛ­НИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ.

Внася: министърът на финансите

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОГ­РАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ – ИПП – ТУРЦИЯ 2014 – 2020 ПО ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПО­МОЩ II.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕ­НИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и

сигурността и министър на отбраната

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ДА ИЗВЪРШИ ПРОДАЖБА НА ИМУЩЕСТВО, ОТНЕТО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА.

Внася: министърът на финансите

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА НОТА ЗА ПРИСЪЕДИ­НЯВАНЕ НА ДЕПАРТАМЕНТА НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА КАНАДА/КА­НАДСКИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ И ПРОЕКТ НА НОТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМ­БУРГ КЪМ МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ОТНОСНО ФУНКЦИОНАЛ­НИТЕ ВРЪЗКИ НА СЪВМЕСТНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СПОСОБНОСТИ ЗА КИБЕРЗАЩИТА НА НАТО И КЪМ МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕТО, ОР­ГАНИЗАЦИЯТА И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СЪВМЕСТНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ИЗ­СЛЕДВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СПОСОБНОСТИ ЗА КИБЕРЗАЩИТА НА НАТО И ТЕХНИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРИНОС НА НАЦИОНАЛНАТА РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА НА РЕПУБЛИКА КОРЕЯ КЪМ СЪВМЕСТНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И УСЪВЪРШЕНС­ТВАНЕ НА СПОСОБНОСТИ ЗА КИБЕРЗАЩИТА НА НАТО (NATO COOPERATIVE CYBER DEFENCE CENTER OF EXCELLENCE – CCD COE) В ТАЛИН, ЕСТОНИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

16. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ, ЧАСТ „КУЛТУРА И АУДИОВИЗИЯ", ПРОВЕДЕНА НА 1 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

Внася: министърът на културата

17. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕ­МЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 15 И 16 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „ВЕСЕЛИЕ", ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „КЪМПИНГ ЮГ", ОБЩИНА ЦАРЕВО, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „АТАНАСОВСКА КОСА" – ЧАСТ 1, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „КРАНЕВО – СЕВЕР", ОБЩИНА БАЛЧИК, ОБЛАСТ ДОБРИЧ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ВЗАИМОПОМОЩ ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ КЪМ НЕЯ, КОНВЕНЦИЯТА ЗА ТРАНСФЕР НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА И ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЕКСТРАДАЦИЯ С ДВАТА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТОКОЛА КЪМ НЕЯ.

Внася: министърът на правосъдието

24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ.

Внася: министърът на образованието и науката

25. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАПЛАЩАНЕТО НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОБУЧЕ­НИЕ НА СТУДЕНТИ СЪС СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ С РАБОТОДАТЕЛ.

Внася: министърът на образованието и науката

26. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА РА­БОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ В РАМКИТЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

27. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУ­БОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 
 
 
 

За да следите новините и коментарите в реално време

spot_img

Последни

МакАронова Европа блъфира с най-слабите карти срещу световния шампион по покер

В един и същи ден вчера Макрон и словашкият...

Тагарев единствен подкрепи Макрон да се пращат български и европейски войски в Украйна

Ястребът Тодор Тагарев се покри като мишка цели 24...

Мъжът на френския премиер обясни напъна на Макрон: Западните войски само ще гледат в Украйна

Това, че западни войници може да присъстват в Украйна,...

САЩ няма да изпратят нито един американски войник да се сражава в Украйна!

САЩ няма да изпратят войници да се сражават в...

Не пропускай

МакАронова Европа блъфира с най-слабите карти срещу световния шампион по покер

В един и същи ден вчера Макрон и словашкият...

Тагарев единствен подкрепи Макрон да се пращат български и европейски войски в Украйна

Ястребът Тодор Тагарев се покри като мишка цели 24...

Мъжът на френския премиер обясни напъна на Макрон: Западните войски само ще гледат в Украйна

Това, че западни войници може да присъстват в Украйна,...

САЩ няма да изпратят нито един американски войник да се сражава в Украйна!

САЩ няма да изпратят войници да се сражават в...

Киро Простото: Изпускам математиката. Ако министрите са 10 на 10 и Габриел има Външно, тогава ГЕРБ взимат 2 точки…

Ротацията изпи и малкото акъл в Кирчовата глава. “Не съм...

Денков маже за войски в Украйна: Не знам, не чух, не видях!

Веднага искам да кажа напълно категорично, че по никакъв...

Русия цели да дестабилизира Украйна и да наложи удобно за преговори правителство в Киев

На картата е фиксирано разпределението на субсидиите по региони...

Прочетете още

МакАронова Европа блъфира с най-слабите карти срещу световния шампион по покер

В един и същи ден вчера Макрон и словашкият премиер Фико предупредиха, че се обсъжда вариантът европейските държави да изпратят войски на фронта в...

Тагарев единствен подкрепи Макрон да се пращат български и европейски войски в Украйна

Ястребът Тодор Тагарев се покри като мишка цели 24 часа след скандалното изказване на Макрон за пращането на западни войски срещу Русия на фронта...

Мъжът на френския премиер обясни напъна на Макрон: Западните войски само ще гледат в Украйна

Това, че западни войници може да присъстват в Украйна, не означава, че те ще участват в конфликта, увери днес френският външен министър Стефан Сежурне,...
Verified by MonsterInsights