Новините с коментар в реално време

Новините с коментар в реално време

Ексклузивно:

19 убити от удара на Хипермаркета в Харков! Зеленски призна: Сега е най-тежкият момент от войната

Екипи за търсене и спасяване са разпознали телата на...

Първо в BNEWS! Дядо Николай е сигурен за нов Патриарх и ще участва в избора!

Няма депозирано искане от Пловдивския митрополит Николай в Светия...
НачалоБългарияЗдравният министър въведе нова забрана! Вече е невъзможно да.... (ДОКУМЕНТ)

Здравният министър въведе нова забрана! Вече е невъзможно да…. (ДОКУМЕНТ)

Здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която се въвежда временна забрана за влизането на територията на Р България във връзка с разпространението на COVID-19.

Със заповедта се въвежда и ред за поставяне под карантина. Въвеждат се и специални правила по отношение на лицата, осъществяващи предоставянето на стоки и услуги. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването.

1. Временно се забранява влизането на територията на Република България на всички граждани на трети страни, през всички гранични пунктове, с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт.

2. Временно забранявам влизането на територията на Република България на лица, независимо от тяхното гражданство, които пристигат от следните държави членки на ЕС и страни по Шенгенското споразумение с висок риск на разпространение на COVID-19: Италия, Испания, Франция, Великобритания и Северна Ирландия, Германия, Нидерландия, Швейцария, Австрия, Белгия, Исландия, Лихтенщайн и Люксембург през всички гранични пунктове, с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт.

3. Забраните по т. 1 и 2 не се отнасят за:

а) българските граждани, членове на семействата на български граждани, лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на
Република България и членовете на техните семейства;

б) медицински специалисти, медицински научни работници и социални работници, когато целта на пътуването е свързана упражняваната от тях професия;

в) транспортен персонал, ангажиран с превоз на товари, екипажи на въздухоплавателни средства, извършващи търговски въздушен превоз, и друг транспортен персонал при необходимост;

г) чуждестранни официални длъжностни лица (държавни ръководители, членове на правителства и др.) и членовете на техните делегации, както и дипломати, служители
на международни организации, военнослужещи и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения;

д) лица, пътуващи по хуманитарни причини;

е) граждани на държави членки на Европейския съюз и на страни по Шенгенското споразумение (включително Сан Марино, Андора, Монако и Ватикана) и граждани на трети страни, имащи пряко отношение към изграждане, поддържане, експлоатация и осигуряване на безопасността на стратегическата и критичната инфраструктура на Република България;

ж) погранични работници и сезонни земеделски работници.

4. Допуска се транзитно преминаване през територията на Република България на:

а) гражданите на държави членки на Европейския съюз и страни по Шенгенското споразумение (включително Сан Марино, Андора, Монако и Ватикана) и членовете на техните семейства, с цел да се завърнат в държавата, където пребивават;

б) гражданите на трети страни, които имат разрешение за дългосрочно пребиваване в друга държава-членка на Европейския съюз или в страна по Шенгенското споразумение (включително Сан Марино, Андора, Монако и Ватикана) и членовете на техните семейства, с цел да се завърнат в държавата, където пребивават;

в) гражданите на Сърбия, Република Северна Македония, Черна гора и Турция с цел да се завърнат в държавата, чиито граждани са;

г) лицата по т. 3, буква „в“, за които се прилагат специалните правила.

5. Транзитното преминаване се допуска единствено в случаите, когато може да се гарантира незабавното напускане на територията на Република България. Гражданите на чужди държави, за които се допуска транзитно преминаване през територията на Република България, с изключение на лицата по т. 3, буква „в“ следва предварително да са информирали дипломатическото или консулско представителство, акредитирано за Република България, което от своя страна, със съдействието на Министерството на външните работи, съгласува с Министерството на вътрешните работи маршрут за транзитно преминаване.

II. Въвеждам следния ред за поставяне под карантина:

1. Всички лица, които влизат на територията на Република България, се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или на друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава с предписание по образец (Приложение No 1) на органите на
граничния здравен контрол.

2. Изключение от т. 1 се допуска по отношение на лицата по т. I, 3, букви „б“ и „Г“.

3. За лицата по т. I, 3, буква „в“ се прилагат специалните правила по т. III

4. Общопрактикуващите лекари осъществяват медицинското наблюдение за 14-дневен период на поставените под карантина лица от техните пациентски листи.

5. Български граждани без общопрактикуващ лекар се проследяват за 14-дневен период от съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия са карантинирани.

6. Лица с чуждо гражданство се проследяват за 14-дневен период от лечебното заведение, с което съответното място за настаняване има сключен договор за оказване на медицинска помощ. Лечебното заведение предоставя информация на Министерството на външните работи за поставените под карантина чужди граждани (имена, дата на раждане, номер на документ, гражданство).

7. Всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, се поставят с предписание на регионалните здравни инспекции под карантина в дома или на друго място за настаняване и медицинско наблюдение за 14-дневен период, считано от последния контакт със заболялото лице.

8. Всички лица, поставени под карантина са длъжни да не напускат домовете си или мястото за настаняване, в което са посочили, че ще пребивават за посочения в предписанието срок, с изключение на лицата по т. III, 3.

9. Ако до изтичане на определения с предписанието срок не се появят симптоми за СОVІD-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, карантината се счита за преустановена.

10. При поява на грипоподобни симптоми (повишена телесна температура; кашлица; затруднено дишане, треска и т.н.), лицата са длъжни да се свържат по телефон с общопрактикуващия си лекар, лечебното заведение, което обслужва мястото за настаняване или със съответната регионална здравна инспекция, откъдето да получат
указания според случая.

III. Въвеждам специални правила по отношение на лицата, осъществяващи предоставянето на стоки и услуги, както следва:

1. Водачите на тежкотоварни автомобили – български граждани, които пристигат от държава с регистрирани случаи на COVID-19, се поставят под карантина при спазване на правилата по т. II.

2. Изпълнението на мярката по т. 1 се контролира по посочения в тази заповед ред, като превозвачът, чийто служител е съответният водач е длъжен да оказва пълно съдействие до напускането на страната от водача.

3. Водачите на тежкотоварни автомобили – български граждани имат право по време на карантинния период, с цел извършване или приключване на международен превоз:
а) да преминат транзитно през територията на Република България;
б) да се намират в кабината на товарния автомобил,;
в) да управляват товарния автомобил; г) да извършват товаро-разтоварни дейности;
д) да напуснат територията на Република България преди да е изтекъл карантинния период.

4. За водачи на тежкотоварни автомобили, които не са български граждани, но са граждани на някоя от държавите по т. I.1. и/или влизат на територията на Република България от държава по т. 1.2. или са преминали през територията на такава държава се въвежда следния режим:

а) водачите на товарни автомобили, превозващи товари и стоки, предназначени за българския пазар влизат на територията на Република България, разтоварват превозваните стоки и товари и /или товарят стоки и товари, и незабавно напускат територията на Република България;

б) за водачите на товарни автомобили, превозващи товари и стоки, предназначени за други държави се разрешава транзитно преминаване през Република България по маршрут, обявен от Агенция „Пътна инфраструктура“.

5. На водачите по т. 3 и т. 4, които преминават през територията на Република България се издава предписание по образец (Приложение No 2) от Националното тол управление при Агенция „Пътна инфраструктура“, в което се определя:

а) дата и краен час, в който следва да напуснат територията на Република България; б) граничния контролно-пропускателен пункт, през който следва да преминат.

6. Определеният краен час за напускане на територията на Република България по т. 5, б. „а“ не може да бъде по-дълъг от 24 (двадесет и четири) часа от издаване на предписанието по т. 5.

7. В случаите, при които водачите на товарни автомобили, превозващи товари и стоки, предназначени за други държави, на които се разрешава транзитно преминаване през Република България, но поради забрана от страна на държава, гранична на Република
България, не могат да напуснат страната, се определя място, на което трябва да престоят товарният автомобил и водачът, до отпадане на съответната забрана, след което напускат страната по реда на т. 4, б. „б“.

8. За спазване на издадено предписание по т. 5, съобразно функционалната си компетентност следят следните органи:
а) органите на Министерството на вътрешните работи при осъществяването им на КОН контролни правомощия по закон;
б) длъжностните лица от Националното TОЛ управление при осъществяване контрол по изпълнение на задължението за заплащане на пътна такса.

9. Органите по т. 8 уведомяват директора на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, или кмета на съответната община при констатирано нарушение на предписание по т. 5. 

10. За членове на екипажа на въздухоплавателни средства до и от летища за обществено ползване на територията на Република България, се прилага следният специален режим:
а) членовете на екипажа на въздухоплавателно средство, което извършва полет от Република България до територията на държава по т. I, 1 и 2, което не е престояло на територията на тази държава, освен на перона (стоянка, ръкав за обслужване на самолета) и този престой е за изпълнение на задължителната предполетна подготовка, и
кацащо отново в Република България, не подлежат на поставяне под карантина;

б) членовете на екипажа на въздухоплавателно средство, което извършва полет до територията на Република България от територията на държава по т. I, 1 и 2, влизат на територията на Република България, при положение, че не напускат въздухоплавателното средство, освен за задължителната предполетна подготовка, като времето им за престой
до излитането за следващия планиран полет не надвишава общото им разрешено заето време (FDP), но не повече от 12 часа;

в) членовете на екипаж на въздухоплавателно средство, което извършва полет до територията на Република България с цел доставяне на въздухоплавателно средство за техническо обслужване и връщането му след такова, които са граждани на държава по т. I, 1 и 2, влизат на територията на Република България, при положение, че не напускат въздухоплавателното средство, освен за задължителната предполетна подготовка, като времето им за престой до излитането за следващия планиран полет не надвишава общото им разрешено заето време (FDP), но не повече от 12 часа;

г) при установяване на пътник със симптоми на COVID-19 на борда на
въздухоплавателно средство, което е кацнало на територията на Република България, екипажът, извършил съответния полет, не се планира за следващ полет, като се поставя под задължителна 14-дневна карантина, съгласно указанията на органите на
държавния здравен контрол.

IV. Отменям Заповед No РД-01-138 от 19.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед No РД 01-145 от 22.03.2020 г.; Заповед No РД-01-127 от 16.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед No РД-01-133 от 18.03.2020 г., Заповед No РД-01-137 от 18.03.2020 г., Заповед No РД-01-149 от 25.03.2020 г. и Заповед No РД-01-152 от 25.03.2020 г.; Заповед No РД-01-130 от 17.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед No РД-01-140 от 19.03.2020 г. и Заповед No РД-01-158 от 26.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

V. Заповедта да се съобщи на директорите на регионалните здравни инспекции, които да уведомят кметовете на общините и лечебните заведения на територията на съответната област.

VI. Заповедта да се съобщи и на министъра на вътрешните работи, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на министъра на външните работи за сведение и осъществяване на контрол за изпълнение на мерките.

VII. На основание чл. 60, ал. 1 във връзка с чл. 74 от
Административнопроцесуалния кодекс разпореждам предварителното изпълнение на заповедта с цел осигуряване живота и защита на здравето на гражданите.

Заповедта е издадена на основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на СОVІD-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение (обн. ДВ, бр. 22 от 13.03.2020 г.). СОVІD-19 е инфекциозно заболяване, причинено от новооткрит коронавирус, неизвестен преди декември 2019 г. В края на януари 2020 г., в съответствие с разпоредбите на Международните здравни правила, Световната здравна организация обяви
заболяването COVID-19 за спешност за общественото здраве от международно значение.

Впоследствие, поради повсеместно разпространение на заболяването в световен мащаб и засягането на голям брой хора, COVID-19 е обявено за пандемия.

От началото на 2020 г. до 6 април 2020 г. в света са съобщени повече от 1 280 100 случая и 69 555 починали с COVID-19. Броят на случаите на COVID-19 в страните от Европейския съюз/Европейското икономическо пространство и Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия през последните седмици рязко нарасна и надхвърли почти петкратно нивото на епидемично разпространение в Китай и трикратно заболелите в САЩ. Това определя Европейският континент като най-засегнат от новия коронавирус.

На база на данните, публикувани от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията и извършената от него оценка на риска от повсеместно разпространение на СОVІD-19 за последната седмица, рискът се определя като умерен за общността и много
висок за рисковите групи от населението (лица над 60 г. възраст и лица с хронични заболявания).

Рискът би се запазил като умерен, само ако се прилагат строги и ефективни противоепидемични мерки в отделните държави-членки и в Европейския съюз като цяло.

Със заповедта се въвеждат неотложни противоепидемични мерки с цел осигуряване на живота и защита на здравето на гражданите.

Мерките по тази заповед и разпореденото предварително изпълнение се предприемат с цел ограничаване на епидемията от СОVІD-19, която представлява тежка извънредна ситуация, свързана в общественото здраве в национален и световен мащаб. Това обосновава характера им на мерки от изключително висок обществен интерес.
Последиците от несвоевременното прилагане и от всяко забавяне на изпълнението на противоепидемичните мерки ще бъдат причиняване на значителни или трудно поправими, включително и непоправими, вреди за живота и здравето на хората.

Цялата заповед на министър Ананиев можете да видите ТУК

За да следите новините и коментарите в реално време, абонирайте се за нашите канали ето тук👇

spot_img

Последни

„Файненшъл Таймс“: НАТО има само 5% от необходимата противовъздушна отбрана за защита на източния фланг

Европа разполага само с малка част от способностите за...

Таяни отряза Зеленски: Италия никога няма да прати войски в Украйна и никога няма да се стреля с наши оръжия срещу Русия!

Тежък отказ споходи Зеленски откъм Апенините и Ботуша! Италия никога...

Си Дзинпин призова за мирна конференция, която да сложи край на войната в Газа

Китайският президент Си Дзинпин призова днес за организирането на...

Не пропускай

„Файненшъл Таймс“: НАТО има само 5% от необходимата противовъздушна отбрана за защита на източния фланг

Европа разполага само с малка част от способностите за...

Таяни отряза Зеленски: Италия никога няма да прати войски в Украйна и никога няма да се стреля с наши оръжия срещу Русия!

Тежък отказ споходи Зеленски откъм Апенините и Ботуша! Италия никога...

Си Дзинпин призова за мирна конференция, която да сложи край на войната в Газа

Китайският президент Си Дзинпин призова днес за организирането на...

12 съдебни заседатели решават виновен ли е Тръмп! Журито ще слуша още ключови свидетели

Съдебното жури на процеса срещу предишния президент на САЩ...

Унгария счупи демонстративно европейските санкции срещу Беларус!

Ледът се пропуква, уважаеми съдебни заседатели. Ледът се пропуква,...

Полша прави 200 метра санитарна зона с Беларус, след ранен с копие от мигрант полски войник (ВИДЕО)

Правителството на Полша ще възстанови 200-метровата буферна зона по...

19 убити от удара на Хипермаркета в Харков! Зеленски призна: Сега е най-тежкият момент от войната

Екипи за търсене и спасяване са разпознали телата на...

Прочетете още

„Файненшъл Таймс“: НАТО има само 5% от необходимата противовъздушна отбрана за защита на източния фланг

Европа разполага само с малка част от способностите за въздушна отбрана, които са необходими, за да защити източния си фланг, сочат собствените изчисления на...

Таяни отряза Зеленски: Италия никога няма да прати войски в Украйна и никога няма да се стреля с наши оръжия срещу Русия!

Тежък отказ споходи Зеленски откъм Апенините и Ботуша! Италия никога няма да изпрати войски в Украйна и никои от оръжията, които е предоставила на Киев,...

Украински медии потвърдиха ФОТОБОМБАТА на BNEWS! Френски военни “инструктори” са вече в Одеса и Лвов

Наш източник от Генщаба каза, че военни от Франция вече месец са в Лвов и Одеса, където обучават украински войници. Сега това е малък...
Verified by MonsterInsights